ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 204

อนุมัติ23/12/2562 เวลา 10:02:52
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 63 เวลา 19:30
ผู้ขอใช้ นายจิตประภัส สืบตระกูล   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน ACT TALK ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ23/12/2562 เวลา 10:36:53
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ....
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ25/12/2562 เวลา 11:00:19
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 63 เวลา 19:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ08/01/2563 เวลา 08:52:54
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม หารือระบบลงทะเบียนงานกิจกรรมสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ25/12/2562 เวลา 15:44:34
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 63 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณย่า ยาหวัง   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ประชุมกรรมการสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ25/12/2562 เวลา 13:38:19
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาภุมิสถาปัตยกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 14:25:03
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/63
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ25/12/2562 เวลา 13:39:04
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ12/12/2562 เวลา 23:17:18
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 63 เวลา 14:30   ถึงวันที่   09 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานกำกับสื่อประชาสัมพันธ์ 2/62
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ12/12/2562 เวลา 23:19:03
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 1/63
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 51 รายการ