ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ12/10/2562 เวลา 10:54:02
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศุภิสรา สงบศรีจินตนา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม งานชี้แจงการเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน FORUM D งานสภาสถาปนิก'19
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ25/10/2562 เวลา 09:19:25
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 62 เวลา 17:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายสมชาย วิเชียรสรรค์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/10/2562 เวลา 13:19:02
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 62 เวลา 17:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ24/09/2562 เวลา 11:12:45
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศุภิสรา สงบศรีจินตนา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม อบรมหลักสูตร EXACT
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ05/10/2562 เวลา 17:36:55
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศุภิสรา สงบศรีจินตนา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ05/10/2562 เวลา 17:38:02
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศุภิสรา สงบศรีจินตนา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะจัดประกวดแบบสถาปัตยกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 15:13:02
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม สอบขอรับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 15:14:32
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจข้อสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาภายในฯ ครั้งที่3/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ21/10/2562 เวลา 15:49:10
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 พ.ย. 62 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจข้อสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาภายในฯ ครั้งที่3/62
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ01/11/2562 เวลา 14:47:08
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 62 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณย่า ยาหวัง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (TIDA)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 50 รายการ