ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ05/08/2562 เวลา 10:40:46
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ28/08/2562 เวลา 08:33:35
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานบริหารข้อสอบวิชา 13 สาขาหลัก ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 11:40:38
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมกรรมการพิจารณาผลงานฯ ครั้งที่ 7/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 14:34:27
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาผลงานฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุด 1 ครั้งที่ 9/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/08/2562 เวลา 16:06:59
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววรากร รัตนภักดี   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนกฎหมาย
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ02/08/2562 เวลา 09:40:53
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิภาพร ชัยเสือ   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสอบสวน นางสาวอาทิตยา ประภานาคพิทักษ์ และ นางปรียานุท เธียรตระวัน
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ14/08/2562 เวลา 13:51:35
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณย่า ยาหวัง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ05/09/2562 เวลา 13:31:36
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม หารือเรื่อง Terminal 2
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ04/07/2562 เวลา 11:07:48
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศุภิสรา สงบศรีจินตนา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม อบรมหลักสูตร EXACT
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ02/09/2562 เวลา 11:34:18
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณย่า ยาหวัง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม สมาคมนักผังเมืองไทย การจัดอบรมและการสอบประเมินวัดผล รุ่นที่ 1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 54 รายการ