คู่มือการทดสอบความรู้
 
 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

 • สาขาภูมิสถาปัตกรรม

 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ • แนวทางการสอบ
   
 • แนวทางการสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
  (สอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
 •   ตารางสอบ
   
 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2562

 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปี 2563

 • กำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตกรรม ประจำปี 2563

 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563
 • ลงทะเบียนสอบ

    คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสอบ
  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก